Menu
Algemene Voorwaarden


VARIUS n.v - Lammerdries 11, B-2440 Geel
Phone: ++32 (0)14 560 086 - Fax: ++32 (0)14 560 085
B.T.W. BE 0460.667.648 T.V.A

NEDERLANDS

KONTRAKTUELE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk onder voorbehoud van wijzigingen die de partijen na uitdrukkelijk schriftelijk en mutueel akkoord kunnen aanbrengen.


1. Aanvaarding van de bestelling
- Elke bestelling is slechts geldig na bevestiging door onze administratie te Geel, België.

2. Verzending – Transport
- Onze prijzen gelden af fabriek, tenzij anders vermeld op de offerte en op de orderbevestiging.
- Transport van de goederen gebeurt op risico van de klant, zelfs bij franco levering. De op de vrachtbrief of leverbon vermelde hoeveelheden gelden als geleverde hoeveelheden.
- De terugzendingen aan ons adres dienen franco te geschieden, tenzij anders overeengekomen door de partijen.
-De vervoerskosten komen (tenzij anders is bepaald), voor rekening van de koper.

3. Leveringstermijnen
- De bestellingen zullen in volgorde van ontvangst uitgevoerd worden.
- Onze leveringstermijnen worden slechts vermeld ter informatie en vormen dus geenszins een vaste overeenkomst. Indien de leveringstermijn wordt overschreden, heeft de klant niet het recht het contract op te zeggen of schadevergoeding en intresten te eisen. Bijgevolg wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor te late levering van de hand.

4. Behoud van de eigendom
- De goederen blijven onze eigendom tot het moment waarop de klant de verschuldigde bedragen volledig betaald heeft.
- Behoudens andere schriftelijke overeenkomst, blijven de vormen of elk ander productiegereedschap dat door ons werd ontworpen en vervaardigd, onze eigendom, zelfs indien de prijs ervan werd in rekening gebracht. Zo dit productiegereedschap gedurende vijf jaar niet in productie gesteld wordt, behouden wij ons het recht voor dit gereedschap zonder voorafgaandelijke mededeling te vernietigen.

5. Prijzen
- Onze prijslijsten mogen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden ; het zijn geen offertes daar elke bestelling aan een akkoord van onzentwege onderworpen blijft.
- Onze prijzen kunnen worden herzien in geval van wijziging van douanekosten en andere heffingen, of schommelingen in de wisselkoersen.

6. Betaling
- Onze facturen zijn betaalbaar te Geel na 30 dagen op het einde van de maand volgend op de leverings- of uitvoeringsdatum, tenzij anders vermeld op de offerte en orderbevestiging.
- Bij gebrek aan betaling binnen de vastgestelde termijn is van rechtswege en zonder enige aanmaning, op de gefactureerde som, een intrest verschuldigd van 15% vanaf de factuurdatum. Daarenboven en altijd bij gebrek aan betaling op de vervaldag, en voor zover een per aangetekend schrijven toegestuurde aanmaning tot betalen, welke deze clausule vermeld, 8 dagen zonder gevolg bleef, wordt de verschuldigde hoofdsom verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 20% ten titel van schadevergoeding, onverminderd de gebruikelijke nalatigheids- en rechterlijke intresten en de eventuele gerechtskosten.
- Bij niet-tijdige betaling mogen wij de goederen terugvorderen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door enkele mededeling van onze wil door een met de post aangetekend schrijven aan de koper die zich dan niet meer zal mogen verzetten tegen de terugname van de goederen. Wij zullen recht hebben op een forfaitaire som gelijk aan 20% van de contractwaarde als schadeloosstelling.
- De belasting op de toegevoegde waarde of enig ander recht of taks valt ten laste van de koper.
- Bij niet betaling behouden wij ons recht voor verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

7. Schadevergoeding – waarborg – vorderingsrechten
- Om geldig te zijn moeten alle klachten ons binnen de acht dagen na levering van de goederen overgemaakt worden. Daar wij geen klachten aanvaarden voor ontbrekende hoeveelheid niet vastgesteld bij aankomst, vragen wij de kopers de goederen na te zien bij levering en de ontbrekende hoeveelheden, de beschadiging of elke abnormale vertraging door de laatste vervoerder te doen vaststellen en aan deze laatste het gebruikelijk voorbehoud te maken.
- Wij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor ongevallen of schade, voor vertraging of onderbreking van de dienst veroorzaakt door al dan niet verborgen fouten aan onze producten of door elke fabricagefout.
- We behouden ons het recht voor, zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, zulkdanige financiële of andere waarborg te vorderen als we nuttig oordelen. - Alle gevallen van overmacht geven ons het recht, de aangegane verbintenissen, naar ons goeddunken te verbreken of de uitvoering te schorsen en dit zonder enige formaliteit en zonder dat de koper enige schadeloosstelling of tegemoetkoming kan vorderen.
- Wij garanderen onze producten voor fabricage- of grondstoffouten.

8. Annulatie
- In geval van annulatie van de bestelling, is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50€ en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.

9. Jurisdictie
- Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken vanTurnhout bevoegd.
- De Belgische wetgeving is steeds van toepassing.
- Schuldvergelijking kan door ons in elk geval ingeroepen worden.

10.Documentatie
- De foto’s en beschrijvingen van onze producten in de documentatie, die aan onze klanten wordt toegestuurd, worden slechts ter informatie opgenomen en houden geen enkele verbintenis van onzentwege in.


ENGLISH

GENERAL CONTRACTUAL CONDITIONS OF SALE

The present general conditions apply reserving the right of the contractual parties to make changes by reciprocal written agreement.


1. Acceptance of the order
- Orders are valid only after confirmation by our administrative services at Geel, Belgium.

2. Shipping - Transport
- Prices apply ex works, unless expressly agreed otherwise at the time of the offer and upon the order confirmation.
- Merchandise is shipped at the client’s sole risk, even in the event of free delivery. The quantities mentioned on the waybill or delivery form shall be deemed equal to the quantities delivered.
- Reshipment to our address must be effected free Geel, unless otherwise agreed by the parties.
-The transport will (unless otherwise specified), on behalf of the buyer.

3. Delivery periods
- Orders will be shipped in the order of their receipt.
- Delivery periods are mentioned for information purposes only, and in no case constitute a firm and definitive agreement. Expiration of a delivery period shall in no case entitle the client to cancel the contract or to claim damages. We therefore decline all responsibility for late delivery.

4. Retention of ownership
- All merchandise remains our property until the amount due is paid in full by the client.
- In the absence of agreement to the contrary, all moulds or other tools of production designed and manufactured by ourselves shall remain our property, even if the amount has been taken into account. If such tools of production have not been used in production for five years, we reserve the right to destroy them without prior notice.

5. Prices
- All prices are subject to change without prior notice. Prices do not constitute firm offers. All orders remain subject to our approval.
- Prices may be revised in the event of changes in customs duties or other taxes, or following changes in exchange rate.

6. Payment
- Our invoices are payable at Geel, thirty days end of month, following the date of delivery or service, unless agreed otherwise in our offer and upon our order confirmation.
- In the event of failure to make payment within the agreed periods, interest at the rate of 15% of the sum invoiced will be due and payable, calculated from the date of the invoice, automatically, and without notice. Moreover, in the event of failure to make payment upon the due date, a demand for payment mentioning the present clause will be sent by registered mail. If such demand
remains without effect for eight days, the principal sum will be increased by a lump sum indemnity of 20% in damages, reserving the right to claim moratory and judicial interest, as well as any possible procedural costs.
- Failure to pay will also automatically entitle us to repossess the goods without any notice whatsoever, other than that of our intent to reposses, sent by registered letter to the purchaser. The purchaser shall not be entitled to object to repossession of the merchandise in such cases. In addition, we shall be entitled to the payment of a lump sum indemnity equal to twenty percent of the contractual value in damages.
- Value Added Tax and all other taxes or duties shall be paid by the purchaser.
- In case of non payment, we reserve the right for further deliveries, performances and services to stop.

7. Damages – guarantees – right to claim
- To be valid, all complaints must be received by us within eight days of delivery of the merchandise. We will not accept complaints for any missing quantities not noted at the time of delivery. We therefore ask the purchasers to please verify all merchandise upon arrival, and to confirm any losses, damage, or abnormal delay by the last transporter, stating the necessary reservations.
- We decline all responsibility for accidents or damage due to delay or interruption of service, as well as for hidden defects or defects not affecting the product, or defects of manufacture.
- Our guarantee is limited, in all cases, to mere replacement of damaged or missing merchandise. In the absence of express special agreement, all merchandise supplied in replacement will be entered onto account pro rate the duration of the service and guarantee periods.
- We reserve the right to demand any financial or other guarantees which we may see fit, even during execution of the order.
- All cases of force majeure shall entitle us to interrupt or delay execution without formality. Such cases shall not entitle the purchaser to claim any indemnity or compensation.
- We guarantee our products against all defects of manufacture or materials.

8. Cancellation
- In case of cancellation of the order, the buyer is also payable liquidated damages, amounting to 15% of the value of the order, with a minimum of € 50 and claim this is expressly subject to the possibility of higher damages .

9. Jurisdiction
- The courts of Turnhout shall enjoy sole jurisdiction in all disputes.
- Belgian law shall apply in all cases.
- Compensation may not be claimed in any case.

10.Documentation
- All product photos and descriptions in the documentation sent to the client are provided for information purposes only, and imply no engagement on our part.

FRENCH

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONTRACTUELLES

Les présentes conditions générales sont applicables sous réserve des modifications pouvant être apportées par les parties après accords écrits réciproques.

1. Acceptation de la commande - Chaque commande n’est valable qu’après avoir été confirmée par nos services administratifs à Geel, Belgique.

2. Expédition – transport - Nos prix sont valables départ usine, sauf mention contraire sur l’offre et sur la confirmation de commande.
- Le transport des marchandises s’effectue aux risques et périls du client, même en cas de livraison franco.
Les quantités mentionnées sur la lettre de voiture ou le bon de livraison valent comme étant celles livrées.
- Les réexpéditions à notre adresse doivent être effectuées franco, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les parties.
- Le transport sera (sauf indication contraire), pour le compte de l'acheteur.

3. Délai de livraison - Les commandes seront exécutées dans l’ordre de leur réception.
- Nos délais de livraison ne sont mentionnées qu’à titre informatif et ne constituent nullement une convention ferme et définitive.
En cas de dépassement des délais de livraison, le client n’aura pas le droit de résilier le contrat ni d’exiger des dommages et intérêts. Nous déclinons, dès lors, toute responsabilité pour livraison tardive.

4. Sauvegarde de la propriété - Les marchandises restent notre propriété jusqu’au moment où le montant dû aura été complètement acquitté par le client.
- Sauf autre convention, le moules ou tout autre outillage de production conçus et fabriqués par nos soins demeurera notre propriété même si le montant en a été porté en compte. Au cas où cet outillage de production n’aurait pas été mis en production pendant cinq ans, nous nous réservons le droit de le détruire sans avis préalable.

5. Prix - Nos tarifs peuvent être modifiés sans avis préalable ; il ne s’agit pas d’offres étant donné que chaque commande demeure sujette à notre approbation.
- Nos prix peuvent être revus en cas de modification des barèmes douaniers et d’autres taxes, ainsi qu’en cas de variation du taux de change.

6. Paiement - Nos factures sont payables à Geel, trente jours fin du mois suivant la date de livraison ou de prestation, sauf mention contraire dans notre offre et confirmation d’ordre.
- En cas de défaut de paiement dans les délais déterminés, un intérêt de 15% sur la somme à facturer sera redevable à partir de la date de la facture et ce, d’office et sans aucune mise en demeure ni sommation. En outre, et toujours en cas de défaut de paiement le jour de l’échéance et pour autant qu’une injection de paiement envoyée par courrier recommandé mentionnant cette clause soit demeurée sans suite pendant huit jours, la somme principale due sera augmentée par une indemnité forfaitaire de 20% à titre de dédommagement, sous réserve des intérêts moratoires et judiciaires, ainsi que des frais de procédure éventuels.
- En cas de non paiement, nous sommes en droit de réclamer d’office les marchandises, et ce, sans mise en demeure par la seule notification de notre volonté au moyen d’un envoi recommandé adressé à l’achteteur, qui en pareil cas, ne pourra s’opposer à la reprise des marchandises. Nous aurons droit au paiement d’une indemnité forfaitaire s’élevant à 20% de la valeur contractuelle et ce, à titre de dommages et intérêts.
- La taxe sur la valeur ajoutée ou tous autres droits ou taxes incombent à l’acheteur.
- En cas de non-paiement, nous nous réservons le droit pour les livraisons, prestations et services pour arrêter.

7. Dédommagement – garantie – droits de créance - Pour être valables, toutes les réclamations doivent nous être transmises dans les huit jours qui suivent la livraison des marchandises.
Etant donné que nous n’accepterons pas de réclamation pour des quantités manquantes non constatées à l’arrivée, nous prions les acheteurs de bien vouloir vérifier les marchandises à l’arrivée et de faire constateer les manquants, les avaries ou tout retard anormal par le dernier transporteur en lui formulant toute réserve qui s’impose.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents ou dommages causés à la suite de retard d’interruption de service ainsi que de vices cachés ou non affectant le produit ou de défauts de fabrication.
- Notre garantie se limite dans tous les cas au simple remplacement de marchandises incriminées ; sauf convention expresse et spéciale, les marchandises fournies en remplacement seront portées en compte, pro-rata de la durée des prestations et de la garantie.
- Nous nous réservons le droit d’exiger, même en cours d’exécution de commande, les garanties financières ou autres que nous jugerions utiles.
- L’ensemble des cas de force majeure nous habilite à interrompre ou à reporter l’exécution et ce, sans aucune formalité et sans que l’acheteur puisse à ce titre nous réclamer un quelconque dédommagement ni compensation.
- Nous garantissons nos produits contre tous les vices de fabrication ou de matière.

8. Annulation - En cas d'annulation de la commande, l'acheteur est également des dommages-intérêts à payer, d'un montant de 15% de la valeur de la commande, avec un minimum de 50 € et revendication cela est expressément sous réserve de la possibilité de dommages plus élevés .

9.Jurisdiction - Pour tous litiges les tribunaux de Turnhout seront compétents.
- La législation Belge sera dans tous le cas d’application.
- La compensation ne pourra en aucun cas être invoquée.

10.Documentation - Les photos et descriptions de nos produits repris dans la documentation envoyée à nos clients ne le sont qu’à titre informatif et n’impliquent aucun engagement de notre part.

GERMAN

ALGEMEINE VERTRAGLICHE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Es gelten die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen, vorbehaltlich der Änderungen, die Parteien nach ausdrücklichem schriftlichem und gegenseitigem vornehmen können.

1. Annahme der Bestellung - Jede Bestellung hat nur dann Gültigkeit, wenn sie von unserer Verwaltung in Geel, Belgien, bestätigt worden ist.

2. Versand - Transport - Unsere Preise gelten ab Werk, es sei denn, auf der Offerte und der Auftragsbestätigung wird anderes angegeben.
- Transport der Ware findet auf Risiko des Kunden statt, auch bei Lieferung frei Haus. Die auf dem Frachtbrief oder Lieferschein angegebenen Mengen gelten als gelieferte Mengen.
- Die Rücksendungen an unsere Adresse müssen frei Haus erfolgen, es sei denn, zwischen den Parteien ist anderes vereinbart worden.
-Der Transport wird (wenn nicht anders angegeben), im Namen des Käufers.

3. Lieferfristen - Die Bestellungen werden je nach ihrem Eingang ausgeführt werden.
- Unsere Lieferfristen werden nur zur Information angegeben und dürfen daher auf keinen Fall als feste Vereinbarung betrachtet werden. Wenn die Lieferfristen überschritten werden, hat der Kunde nicht das Recht, den Vertrag zu kündigen, Schadenersatzansprüche zu erheben und Zinsen zu fordern. Demnach weisen wir jede Verantwortlichkeit für verspätete Lieferung zurück.

4. Eigentumsvorbehalt - Die Ware bleibt unser Eigentum bis zu dem Zeitpunkt, da der Kunde die fälligen Beträge restlos bezahlt hat.
- Wenn nicht anders vereinbart, bleiben die Formen und jedes andere von uns für die Produktion entworfene und hergestellte Werkzeug unser Eigentum, auch wenn deren Preis von uns in Rechnung gestellt wurde. Falls diese Produktionsgeräte innerhalb fon fünf Jahren nicht in Betrieb genommen wurden, behalten wir uns das Recht vor, sie ohne vorhergehende Mitteilung zu vernichten.

5. Preise - Unsere Preislisten können ohne vorhergehende Mitteilung geändert werden ; es handelt sich dabei keine Offerten, da jede Bestellung einem Richtigbefund unsererseits unterzogen werden muß.
- Unsere Preise können berichtigt werden aufgrund von Änderungen in den Zolltarifen und anderen Abgaben, sowie Schwankungen bei den Wechselkursen.
6. Zahlung - Unsere Fakturen sind zahlbar in Geel 30 Tage nach Ende des Lieferungs- bzw. Ausführungsmonats, es sei denn, die Offerte und Auftragsbestätigung gibt anderes an. - Bei Nichtzahlung innerhalb der festgestellten Frist sind für den fakturierten Betrag von Rechts wegen und ohne jegliche mahnung Verzugszinsen in Höhe von 15% ab Rechnungsdatum zu zahlen. Außerdem wird die zahlbare Hauptsumme bei Nichtzahlung am Fälligkeitstag und im Fall, daß eine diese Klausel enthaltende, per Einschreiben zugestellte Mahnung nach 8 Tagen unbeantwortet bleibt, erhöht mit einer Pauschalsumme von 20% als Schadenersatz, ungeachtet der üblichen Verzugsund Gerichtszinsen, sowie anfallenden Gerichtskosten.
- Bei nicht rechtzeitiger Zahlung sind wir berechtigt, die Ware ohne Inverzugsetzung zurückzufordern, indem wir dem Kunden unseren diesbezüglichen Wunsch per Einschreiben bekanntgeben. Dieser darf sich der Rückgabe der Ware nicht widersetzen.
Wir werden eine Pauschalsumme von 20% des Vertragswertes als Schadenerzatz beanspruchen können.
- Die Mehrwertsteuer, ebenso wie alle sonstigen Rechte oder Abgabe, gehen zu Lasten des Käufers.
- Im Falle der Nichtzahlung behalten wir uns das Recht zum weiteren Lieferungen, Leistungen und Dienstleistungen zu stoppen.

7. Schadenersatz – Garantie – Forderungsrechte - Nur diejenigen Mängelrügen, die uns innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung der Ware zugeschickt werden, kommen für behandlung in Frage.
Da wir keine Rügen von Mängeln, die nicht bei Empfang festgesteltt wurden, entgegennehmen, bitten wirdie Käufer, die Ware bei Empfang zu überprüfen und fehlende Mengen, Schäden und ungewöhnliche Verspätungen vom letzten Spediteur feststellen zu lassen und diesem gegenüber den üblichen Vorbehalt zu machen.
- Wir weisen jegliche Verantwortlichkeit für Untfälle oder Schäden, für Verzögerung oder Unterbrechung in der Dienstleistung zurück, die durch Fehler in unseren Produkten – verborgen oder nicht – oder durch Fabrikationsfehler verursacht wurden.
- Unsere Garantie beschränkt sich immer auf den Ersatz der mangelhaften Ware : vorbehaltlich ausdrücklicher und besonderer Vereinbarung wird die als Ersatz gelieferte Ware im Verhältnis zur Dauer der Leistung und der Garantie in Rechnung gestellt werden.
- Wir behalten uns das Recht vor, auch während der Ausführung einer Bestellung, eine solche finanzielle oder andere Garantie zur fordern, die wir für zweckmäßig halten.
- Im Fall von höherer Gewalt haben wir das Recht, die eingegangenen Verpflichtungen nach unserem Gutdünken aufzukündigen oder die Ausführung derselben aufzuschieben und zwar ohne jegliche Formalität und ohne daß der Käufer irgendeine Entschädigung oder Vergütung beanspruchen kann.
- Wir geben eine Garantie auf unsere Produkte insofern es Fabrikationsfehler und Rohstoffmängel betrifft.

8. Stornierung - Im Falle einer Stornierung der Bestellung ist der Käufer auch dann fällig, Schadenersatz in Höhe von 15% des Auftragswertes, mit einem Minimum von € 50 und behaupten, dies ist ausdrücklich der Möglichkeit, einen höheren Schaden .

9. Gerichtbarkeit - Für alle Streitigkeiten sind ausschließlich die Gerichte in Turnhout zuständig.
- Es können immer nur Belgische Gesetze zur Anwendung kommen.
- Eine Aufrechnung kann auf jeden Fall von uns gefordert werden.

10.Unterlagen - Die Bilder und Beschreibungen unserer Produkte in den an unsere Kunden eingesandten Unterlagen sind lediglich zur Information aufgenommen und behalten keinerlei Verpflichtungen unsererseits.